VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html

TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
trần minh hiền GIÁC ĐỨC thứ bảy 11 tháng 7 năm 2015, 26/5 âl Ất Mùi
Kính thưa quý Trưởng Thượng, quý Thiện Tri Thức, Đại Đức Chư Tăng Ni, Các Bậc Thức Giả, cũng toàn thể quý vị,
Trong các nghi thức tụng niệm trì chú trong Phật Giáo có 3 Kinh Chú được đọc tụng rất nhiều và công đức thù thắng không thể nghĩ bàn đó là : CHÚ ĐẠI BI, VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN và BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM KINH. Chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và chỉ thấy có BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM KINH đã được thầy NHẤT HẠNH chuyển thành Việt ngữ theo dạng dễ tụng, dễ nhớ . Còn CHÚ ĐẠI BI và VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN thì chưa thấy 1 hình thức chuyển thành Việt ngữ tương tư như vậy cho chúng tôi mạo muội xin phép làm việc này : trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN dạng Việt ngữ dễ tụng, dễ nhớ và trong bài sau chúng tôi sẽ giới thiệu CHÚ ĐẠI BI bằng Việt ngữ dạng dễ tụng, dễ nhớ . Kính mong quý liệt vi hoan hỷ góp ý sửa chữa để chúng ta có thể có 1 bản Việt ngữ hoàn thiện. Nam Mô A Di Đà Phật . (Phật tử GIÁC ĐỨC kính lạy)
VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
(trần minh hiền GIÁC ĐỨC dịch thành kệ thơ Việt Ngữ)
Quy Mạng Vô Lượng Quang
(Quy Mạng A Di Đà)
Như Lai nói thần chú
Cam lộ sẽ hiện lên
Cam lộ sẽ phát sanh
Cam lộ sẽ dũng mãnh
Đạt Cam lộ dũng mãnh
Rải đầy khắp hư không
Tất cả đều đạt thành
( vạn sự đều thành tựu)
trần minh hiền orlando ngày thứ bảy 11 tháng 7 năm 2015 ( 26 tháng 5 ÂL Ất Mùi)
Cam Lộ là bất tử, trường sinh.

Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc.

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú – सुखावती व्यूह धरणी

सुखावती व्यूह धरणी  Sukhàvàti Vyùha Dharani : ( Sanh tâm về cõi Tịnh Lạc ) (Wishing to be born into the Blissful Land)

Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư triều đại Nhà Thanh biên soạn hai thời công phu dành cho chư Tăng Ni tu hành, trong đó đặc biệt có gia hạnh thêm nhiều bài thần chú rất oai linh mầu nhiệm, như chú Lăng nghiêm, Thập chú, ngũ bộ chú, đại bi chú, vãng sanh Tịnh độ thần chú…giúp cho chư Tăng Ni, Phật tử có đủ niềm tin từ lực Phật, Bồ tát gia hộ giải thoát sanh tử.

Xuất xứ : Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán vào đời Dao Tần.  Trích từ kinh Niệm Phật Ba La Mật. Phẩm thứ 7 : Khuyến phát niệm Phật và trì giữ Chân Ngôn (Chú Vãng Sanh ) do Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch.

Bài chú này do Bồ Tát Phổ Hiền thương tưởng chúng sanh tác bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni “, trước đại chúng Ngài tuyên đọc bài kệ để khích lệ, trong sạch hóa thân tâm và luôn trì niệm ( nhất tâm bất loạn ) về Đức Phật A Di Đà mà đấng Từ Phụ Thích Ca khai mở khả tính trong trẻo từ thượng nguồn đến hạ nguồn tâm linh tròn đầy sẳn có của mỗi chúng ta để mỗi chúng ta khơi dậy tát cạn tận nguồn vô minh hiển bày Phật nhân mà tô bồi vun bón tưới tẩm cho đến khi Phật quả viên thành (Vãng Sanh Thành Phật ).

Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng sanh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sanh về Cực lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm thì có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sanh để được như nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ ba nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến thì chắc chắn tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, cho dù là ngũ nghịch hay thập ác tội chướng.

Phật A-di-đà là tâm của một số thần chú trong Phật Giáo thực hành Kim Cương thừa. Các hình thức thần chú của Phật A-di-đà là: ॐ अमिताभ ह्री (Devanagari: oṃ amitābha hrīḥ), được phát âm trong phiên bản tiếng Tây Tạng là Om ami Dewa HRI (tiếng Phạn: om amideva hrīḥ).

Nội dung kinh : 1 – Phật thuyết kinh này tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương xá, nhân mùa An cư kiết hạ đông đủ chư hiền thánh tăng tựu về. 2 – Nói về năng lực bất tư nghì của danh hiệu Phật. 3. Diệu dụng thù thắng về niệm Phật. 4 – Nói về công đức niệm Phật và Xưng tán danh hiệu Phật. 5 – Nói về Bồ Tát Quan Thế Âm niệm Phật viên thông. 6 – Khuyến phát niệm Phật và đọc Chú Vãng Sanh.

I. Chữ Phạn: Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú – सुखावती व्यूह धरणी  (Đọc gọn: Chú Vãng Sanh)

नमो अमिताभाय तथागताय तद्यथा

ॐ अमृतोद् भवे ( अमृत सिद्धम् भवे ) अमृत विक्रान्ते भवे

अमृत विक्रान्ते अमृत विक्रान्त गामिनि

गगन कीर्त करे स्वाहा

namo amitābhāya tathāgatāya tadyathā

amṛtabhave amṛtasaṃbhave

amṛtavikrānte amṛtavikrāntagāmini

gagana kīrtīchare svāhā

(Phạn âm):  Nam mô a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi da tha: am ri tốt ba vê, am ri ta xít đam ba vê, am ri ta vi kờ răng tê, am ri ta vi kờ răng ta, ga mi ni, ga ga na, kiêc ta ka rê, xoa ha.
Na-mô  A-mi-ta-pha-gia,  Ta-tha-ga-ta-gia,  Ta-di-gia-tha,  A-mờ-rật-tô  đờ-pha-vê,  A-mờ-rật-ta  sam-pha-vê,  A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-tê,  A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-ta  ga-mi-ni,  Ga-ga-na  kít-ti  ka-rê,  Sờ-va-ha.
(Nghiã) : Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà),  Như Lai,  Nên nói thần chú, Cam lộ hiện lên,  Cam lộ phát sinh,  Cam lộ dũng mãnh,  Đạt đến Cam lộ dũng mãnh,  Rải đầy hư không,  Thành tựu cát tường.

II.-Chữ Hán:  生 神 咒
南 無 阿 彌 陀 婆 夜, 哆 他 伽 哆 夜, 哆 侄 夜 他, 阿 彌 俐 嘟 婆 毘, 阿 彌 俐 哆, 悉 耽 婆 毘, 阿 彌 俐 哆, 毘 迦 蘭 帝, 阿 彌 俐 哆, 毘 迦 蘭 哆, 伽 彌 膩 伽 伽 哪, 旨 哆 迦 儷, 娑 婆 訶.

I.-Chữ Việt (Âm Hán): Vãng Sanh Thần Chú

Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì, A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đế, A Di Rị Đa, Tì Ca Lan Đa, Dà Di Nị, Dà Dà Na, Chỉ Đa Ca Lệ, Ta Bà Ha.

सुखावती व्यूह धरणी Sukhàvàti Vyùha Dharani – Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú:
1 – नमो अमिताभाय Namo Amitàbhàya

Nam mô a di đa bà dạ

Nam mô a mi ta ba gia

Con xin đảnh lễ Phật Đà

I bow before the Buddhas

2 – तथागताय Tathagataya

Đa tha dà đa dạ

Ta tha ga ta gia

Như Lai danh gọi phật gia khởi đầu

Tagatha (As is ) is the Word of Start

3 – तद्यथा Tadyathà

Đa địa dạ tha

Tác gia tha

Lời chân chuyển pháp thẩm sâu

The truth spoken for the unrevealed phenomena

4 – ॐ Om

Án

Om

Tam nghiệp thanh tịnh nhờ câu chú nầy

The three karmas are purified by these words of mantra

trần minh hiền GIÁC ĐỨC ngày 11 tháng 7 năm 2015 26/5 âl Ất Mùi

Advertisements

About hientrankhanhdo

writer, teacher
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s