TỶ TINH CẦU DẠO CHƠI

TỶ TINH CẦU DẠO CHƠI
https://twitter.com/hienminhtran

http://hientran2016.wordpress.com
http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

TỶ TINH CẦU DẠO CHƠI
Bên dòng sông muộn phiền
Anh nghe hồn tan rã
Cánh đồng xa ẩn hiện
Trong mắt huyền thiết tha
Bên biển xanh thật thà
Anh nghe hồn trống vắng
Hạt cát như từ tạ
Tiếng mơ hồ hoa đăng
Bên vực sâu vĩnh hằng
Anh nghe hồn giác ngộ
Mùa thu ươm hồng nắng
Đốt tim mình ngây ngô
Bên giấc mơ cơ đồ
Anh nghe hồn chới với
Dòng suối sâu hoá độ
Tỷ tinh cầu dạo chơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 9 năm 2016
BLACK HOLE
I am looking for you in the black hole
Are you willing to lose in the Super Bowl
Everything is miracle unless you are out of your soul
Let’s face the toughest reality in the unique sole
Trần Minh Hiền Orlando September 30, 2016https://twitter.com/hienminhtran

http://hientran2016.wordpress.com
http://www.facebook.com/pages/Tran-minh-hien/167914163328628?notif_t=page_new_likes
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/thuyet-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/thuyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/2014/01/tuong-lai-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2014/01/15/tuong-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/2015/09/sach-day-con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.com/2015/09/03/sach-day-con-the-ky-21/

About hientrankhanhdo

writer, teacher
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.